Mời tham gia Giải báo chí "Giảm ô nhiễm nhựa đại dương" 2022

Thông tin chi tiết tại đường dẫn : http://sotnmt.namdinh.gov.vn/vi-vn/van-ban/khi-tuong-thuy-van-va-bdkh-74/cong-van-2515-stnmt-bkttvbdkh-v-v-moi-tham-gia-giai-bao-chi-giam-o-nhiem-nhua-dai-duong-nam-2022/1898