Hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”, Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01/6 -08/6) năm 2023

Hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”, Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01/6 -08/6) năm 2023, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 87/ KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2023; Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành: Kế hoạch số 1963/KH-STNMT, ngày 30 tháng 5 năm 2023 và Văn bản số 2001/STNMT-CCMT ngày 31 tháng 5 năm 2023. Toàn bộ văn bản đăng tải dưới đây:

Kế hoạch số 87/ KH-UBND

PL Kế hoạch 87/KH-UBND

KH1963

KH2021

Một số hình ảnh :