Hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải rắn và thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh Nam Định về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030