Công ty TNHH Longyu Việt Nam, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị: “Tuyên truyền phổ biến kiến thức bảo vệ môi trường và bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học”