Tỉnh Nam Định tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2020 với chủ đề là "Khí hậu và nước".
Ngày khí tượng thế giới (23/3) năm 2020 có chủ đề là "Khí hậu và nước" nhằm hướng đến mục tiêu toàn cầu về sự phát triển bền vững, thực hiện thông qua các hoạt động cộng đồng, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nước của mỗi quốc gia.
Thực hiện văn bản số 1182/BTNMT-TĐKTTT ngày 9/3/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020; Phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu đã phối hợp với Phòng Tài nguyên nước - Khoáng sản đã tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 13/3/2020 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới 22/3, ngày Khí tượng thế giới 23/3 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo vệ, khai thác, phát triển bền vững tài nguyên nước, ứng phó thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng về tầm quan trọng, ý nghĩa của các công việc trong ngành tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu đối với hoạt động, đời sống của người dân và cộng đồng; tuyên truyền, vận động chính quyền các cấp, các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng dân cư tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày khí tượng thế giới 23/3 với chủ đề “Khí hậu và nước”.
          Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày khí tượng thế giới 23/3 với chủ đề “Khí hậu và nước” với yêu cầu là cần triển khai ý nghĩa, thiết thực, tập trung vào các hoạt động trực tuyến, truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng các biện pháp giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu, sự thay đổi điều kiện khí quyển và đại dương đang định hình lại chu trình thủy văn toàn cầu hiện nay nhằm thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu. Với yêu cầu và mục đích nêu trên; Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích ở các nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở người dân cùng hành động với một số khẩu hiệu cho Ngày Khí tượng thế giới 2020; Biên soạn tài liệu pháp luật về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu để in ấn phục vụ công tác tuyên truyền tới cộng đồng pháp luật về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.
          Trên cơ sở Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới 22/3, ngày Khí tượng thế giới 23/3; Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới (22/3), ngày Khí tượng thế giới (23/3). Các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới (22/3), ngày Khí tượng thế giới (23/3) vẫn còn tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh cho đến hết ngày 25/3/2020./.

Một số hình ảnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2020 với chủ đề là "Khí hậu và nước"