Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính thuộc dịch vụ công thiết yếu theo nhiệm vụ tại Đề án 06/CP

Thực hiện chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2105/STNMT-VP ngày 05/07/2022 về việc đôn đốc thực hiện đề án 06.

Ngày 29/07/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính thuộc dịch vụ công thiết yếu theo nhiệm vụ tại Đề án 06/CP.

Đến tham gia hội nghị gồm có:

- Đồng chí Bùi Công Mậu P.Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Chủ trì Hội nghị;

    - Đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa P.Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

    - Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Sở, Trung tâm Thông tin, DL và PTQĐ;

    - Văn phòng Đăng ký đất đai: Lãnh đạo và cán bộ liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06/CP;

    - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố: Đồng chí Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ và cán bộ liên quan đến việc việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC đối với dịch vụ công thiết yếu. 

Hội nghị tập huấn cho cán bộ trong việc tạo tài khoản cho công dân trên cổng DVC Quốc gia, số hóa hồ sơ, hướng dẫn cài đặt, sử dụng Token ký số tài liệu, quy trình giải quyết đối với thủ tục “Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận” thuộc 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP đã được cung cấp mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia.

 Một số hình ảnh của Hội nghị: