Ứng dụng CNTT thực hiện cải cách hành chính tài Sở TN&MT Nam Định.
Xác định tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác cải cách hành chính (CCHC) thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm.
Kế hoạch đã chỉ rõ các mục tiêu đạt được trong năm 2018 trong đó có chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh thực hiện Chính phủ điện tử; đến nay 100% các văn bản quản lý và điều hành của Sở đã được thực hiện qua mạng. Trang thông tin điện tử được cập nhật thông tin thường xuyên về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Sở; triển khai Dịch vụ công trực tuyến đã đạt được kết quả bước đầu, chỉ tiêu phấn đấu năm 2018 thực hiện 100%  các thủ tục hành chính được thực hiện trên mạng trong đó 70% đạt mức độ 3. Qua quá trình triển khai, tuy còn có một số tồn tại vướng mắc, Sở đã chỉ đạo giao nhiệm vụ cho từng đơn vị trong Sở, khắc phục khó khăn giải quyết tháo gỡ các vướng mắc để thực hiện các mục tiêu kế hoạch đề ra, góp phần cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh về lĩnh vực của ngành. Đến nay các cơ quan tổ chức có thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường có thể tra cứu kết quả xử lý hồ sơ qua mạng internet theo địa chỉ http://dichvucong.namdinh.gov.vn.

Cán bộ TT một cửa vận hành phần mềm dịch vụ công trực tuyến tỉnh NĐ.
Bên cạnh việc ứng dụng CNTT thực hiện các thủ tục hành chính, Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đăng ký chữ ký số, từng bước triển khai thực hiện giao dịch điện tử.

Quét và tiếp nhận hồ sơ của công dân
Với kết quả ban đầu là tiền đề cho thời gian tiếp theo triển khai mạnh mẽ ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng phục vụ cho tổ chức và công dân khi có các giao dịch thủ tục hành chính tại Sở./.