Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10/2022

Triển khai Văn bản số 133/KH-UBND ngày 30/09/2022 về Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Hướng dẫn của Bộ Thông tin và truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số Quốc gia tại văn bản số 4878/BTTTT-CĐSQG ngày 30/09/2022.

Để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) nhằm góp phần lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước trên tinh thần “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số toàn diện ngành tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ nhiệm vụ Chuyển đổi số quốc gia lĩnh vực tài nguyên và môi trường đảm bảo hiệu quả, tiến độ.

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị phổ biến đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia.(Chi tiết đăng tải trên trang https://dx.gov.vn).

Tin bài: Văn phòng Sở