Cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ
Lĩnh vực : Lĩnh vực Môi trường
Nội dung :


1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện việc trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật của loài hoang dã thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh hoặc trên cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến https://dichvucong.namdinh.gov.vn hoặc qua bưu điện.
          - Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
          - Nếu hồ sơ đầy đủ: cập nhật vào phần mềm và chuyển hồ sơ cho UBND tỉnh.
- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: UBND tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hoặc trả hồ sơ:
        + Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không đủ điều kiện thẩm định, làm văn bản trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do, chuyển hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.
        + Nếu hồ sơ đủ điều kiện thẩm định: Thẩm định Hồ sơ.
- Bước 3: UBND tỉnh thẩm định hồ sơ:
        - Nội dung, mục đích, hình thức của việc trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật của loài hoang dã thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ;
       - Các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của mẫu vật; Văn bản thỏa thuận về trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật của loài được ưu tiên bảo vệ; Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân hợp lệ.
- Bước 4: Quyết định việc cấp phép:
       4.1. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép: Trên cơ sở kết quả thẩm định,UBND tỉnh có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ cho tổ chức, cá nhân và gửi cho Trung tâm PVHCC trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.
        4.2. Trường hợp đủ điều kiện cấp giấy phép: Trên cơ sở kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ.
- Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ HCC của tỉnh.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh hoặc trên trang web: https://dichvucong.namdinh.gov.vn hoặc qua bưu điện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần:
        - Đơn đề nghị cấp Giấy phép Trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ (Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013)
       - Giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của mẫu vật;
        - Văn bản thỏa thuận về trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật của loài được ưu tiên bảo vệ;
      - Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân hợp lệ.
+ Số lượng: 01 bộ (Số lượng hồ sơ có thể thay đổi theo yêu cầu của cơ quan thẩm định).
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận Hồ sơ đầy đủ hợp lệ. (thời gian trên không bao gồm thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ)
5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh.
7. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
8. Kết quả thực hiện: Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ.
9. Lệ phí: Không quy định.
10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
         - Đơn đề nghị cấp Giấy phép Trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ (Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013)
11. Yêu cầu, điều kiện: Không.
12. Căn cứ pháp lý:
        + Luật Đa dạng sinh học năm 2008;
        + Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

 
Các tệp biểu mẫu đính kèm
Đơn đề nghị.docx