Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
Lĩnh vực : Lĩnh vực Môi trường
Nội dung :
1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh hoặc trên cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến https://dichvucong.namdinh.gov.vn hoặc qua bưu điện.
     - Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
      - Nếu hồ sơ đầy đủ: cập nhật vào phần mềm và chuyển hồ sơ cho UBND tỉnh.
- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: UBND tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hoặc trả hồ sơ:
+ Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không đủ điều kiện thẩm định, làm văn bản trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do, chuyển hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện thẩm định: Thẩm định Hồ sơ.
+ Trường hợp không cấp thì phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và nêu rõ lý do.
- Bước 3: UBND tỉnh thẩm định Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. Nội dung thẩm định bao gồm:
      - Việc đáp ứng các điều kiện, nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 42 Luật Đa dạng sinh học;
      - Tính đầy đủ và chính xác của thông tin trong hồ sơ đề nghị được quy định tại Khoản 3, Điều 42 Luật Đa dạng sinh học;
      - Đánh giá năng lực quản lý của cơ sở bảo tồn đa daṇg sinh hoc cấp phép.
- Bước 4: Quyết định việc cấp phép:
          4.1. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn: Trên cơ sở kết quả thẩm định, UBND tỉnh có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn cho tổ chức, cá nhân và gửi cho Trung tâm PVHCC trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân
          4.2. Trường hợp đủ điều kiện: Trên cơ sở kết quả thẩm định, UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.
- Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ HCC của tỉnh.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh hoặc trên cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến https://dichvucong.namdinh.gov.vn hoặc qua bưu điện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
-Thành phần:
       - Đơn đăng ký thành lập, chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học;
       - Dự án thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học;
       - Giấy tờ chứng minh có đủ các điều kiện sau:
           + Diện tích đất, chuồng trại, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu về nuôi, trồng, nuôi sinh sản loài thuộc Dnah mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; cứu hộ loài hoang dã; lưu giữ, bảo quản nguồn gen và mẫu di truyền;
           + Cán bộ kỹ thuật chuyên môn phù hợp;
           + Năng lực tài chính, quản lý cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.
-  Số lượng: 01 bộ (Số lượng hồ sơ có thể thay đổi theo yêu cầu của cơ quan thẩm định).
4. Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận Hồ sơ đầy đủ hợp lệ. (thời gian trên không bao gồm thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ)
5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh.
7. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
8. Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.
9. Lệ phí: Chưa quy định.
10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
         - Đơn đăng ký thành lập, chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học (Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 25/2016/TT-BTNMT ngày 22/9/2016).
         - Dự án thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học (Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 25/2016/TT-BTNMT ngày 22/9/2016).
11. Yêu cầu, điều kiện: Không.
12. Căn cứ pháp lý:
          + Luật Đa dạng sinh học năm 2008;
          + Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học.
          + Thông tư số 25/2016/T-BTNMT ngày 22/9/2016 của Bộ TNMT hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

 
 

Các tệp biểu mẫu đính kèm
Mẫu đơn đăng ký thành lập.docx
Mẫu dự án thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.docx