Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản
Lĩnh vực : Lĩnh vực Khoáng sản
Nội dung :

1. Trình tự thực hiện:

          - Bước 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại giấy phép thăm dò hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản nộp hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công (Trung tâm PVHCC).

          - Bước 2. Kiểm tra hồ sơ : Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu đáp ứng đúng theo quy định thì tiến hành các bước tiếp theo quy định. Trường hợp hồ sơ đề nghị thăm dò chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận chỉ thực hiện một lần. Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại phép.
          Bước 3. Thẩm định hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản; các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản.
          Bước 4. Trình hồ sơ đề nghị cho phép trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản: Căn cứ Báo cáo thẩm định Sở Tài nguyên và Môi trường (theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh) xem xét, quyết định việc cho phép trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản.
          Bước 5. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản để nhận kết quả.
 2. Hình thức nộp: Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định.
3. Thời hạn giải quyết: Tùy theo giai đoạn xử lý hồ sơ.
4. Phí, lệ phí: không có thông tin
5. Thành phần hồ sơ:
          Hồ sơ gồm:
          - Đơn đề nghị trả lại  Quyết định trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (Mẫu số 05 Đơn đề nghị trả lại GP thăm dò.docx)
          -  Quyết định trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản đã được cấp
          - Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị trả lại (Mẫu số 42 báo cáo hoạt động thăm dò KS và kế hoạch tiếp tục thăm dò.docx)
          - Trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò thì phải có bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản; kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo (Mẫu số 33 PL 2 Bản đồ ranh giới khu vực trả lại 1 phần diện tích thăm dò.docx)
          - Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm xin trả lại
          - Số lượng: 03 bộ
          - 01 Đĩa CD ghi dữ liệu về hồ sơ đề nghị trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản  hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản
6. Đối tượng thực hiện:
          Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã
7. Cơ quan thực hiện:
          Sở Tài nguyên và Môi trường
8. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh (ủy quyền cho Sở Tài nguyên và môi trường).
9. Kết quả thực hiện:
          Quyết định trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản  hoặc văn bản trả lại Hồ sơ.
10. Yêu cầu, điều kiện: Không có thông tin
11. Căn cứ pháp lý:
          - Luật 60/2010/QH12 ban hành ngày 17-11-2010
          - Nghị định 158/2016/NĐ-CP ban hành ngày 29-11-2016
          - Thông tư 45/2016/TT-BTNMT ban hành ngày 45/2016/TT-BTNMT
         
 
 

Các tệp biểu mẫu đính kèm
Mẫu số 05 Đơn đề nghị trả lại GP thăm dò.docx
Mẫu số 33 PL 2 Bản đồ ranh giới khu vực trả lại 1 phần diện tích thăm dò.docx
Mẫu số 42 báo cáo hoạt động thăm dò KS và kế hoạch tiếp tục thăm dò.docx