Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Lĩnh vực : Lĩnh vực Khoáng sản
Nội dung :
1. Trình tự thực hiện:
          - Bước 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nộp hồ cho Sở Tài nguyên và Môi trườngtại Trung tâm phục vụ hành chính công (Trung tâm PVHCC).
          - Bước 2. Kiểm tra hồ sơ : Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu đáp ứng đúng theo quy định thì tiến hành các bước tiếp theo quy định. Trường hợp hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnchưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản sảnbổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận chỉ thực hiện một lần. Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị trả lạiGiấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
          - Bước 3. Thẩm định hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị trả lại; các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
          - Bước 4. Trình hồ sơ: Căn cứ Báo cáo thẩm định của Sở tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường theo ủy quyền của UBND tỉnh) xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép trả lạiGiấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
          - Bước 5. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị trả lạiGiấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
2. Hình thức nộp: Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
3. Thời hạn giải quyết: Tùy theo giai đoạn xử lý hồ sơ.
4. Phí, lệ phí: Không có thông tin
5. Thành phần hồ sơ:
Hồ sơ gồm:
          - Đơn đề nghị trả lạiGiấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Mẫu số 15-don de nghi tra lai GP tan thu KS.docx)
          - Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
          - Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản đến thời điểm trả lại giấy phép (Mẫu số 36 báo cáo định kỳ kết quả.docx)
          - Đề án đóng cửa mỏ (Mẫu số 02 đề án đóng cửa.docx)
          - Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại:
           + Nộp lệ phí cấp giấy phép, các khoản thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật
          + Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ
          + Khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường
          + Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản;
          + Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường
          + Bồi thường thiệt thại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;
          + Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép trong khu vực khai thác khoáng sản;
          + Đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai khi Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực;
          + Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm đề nghị trả lại.
- Số lượng: 03 bộ
- Đĩa 01 CD ghi dữ liệu về hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu  tận thu khoáng sản.
6. Đối tượng thực hiện:
          Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã
7. Cơ quan thực hiện:
          Sở Tài nguyên và Môi trường
8. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh (ủy quyền cho Sở Tài nguyên và môi trường).
9. Kết quả thực hiện:
          Quyết định cho phép trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản hoặc văn bản trả lại hồ sơ.
10. Yêu cầu, điều kiện:Không có thông tin
11. Căn cứ pháp lý:
          - Luật 60/2010/QH12 ban hành ngày 17-11-2010
          - Nghị định 158/2016/NĐ-CP ban hành ngày 29-11-2016
          - Thông tư 45/2016/TT-BTNMT ban hành ngày 45/2016/TT-BTNMT
          - Thông tư 191/2016/TT-BTC ban hành ngày 08-11-2016
 

Các tệp biểu mẫu đính kèm
bieu mau.docx