Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
Lĩnh vực : Lĩnh vực Khoáng sản
Nội dung :
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Nộp hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải lập hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản và nộp cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá là Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định.
- Bước 2. Tiếp nhận, xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản:
+ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong thời gian là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thông báo thông tin về phiên đấu giá.
+ Sau khi hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành xét chọn hồ sơ để lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá.
+ Đối với hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản không được xét chọn, Sở Tài nguyên và Môi trường phải thông báo cho tổ chức, cá nhân liên quan bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không được xét chọn.
 + Đối với hồ sơ được xét chọn, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi tiến hành phiên đấu giá; thông báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm họp trao đổi về các thông tin liên quan đến phiên đấu giá; thời điểm khảo sát thực địa khu vực đấu giá; thời gian nộp phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá.
- Bước 3. Nộp tiền đặt trước: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải nộp tiền đặt trước trước khi tham gia phiên đấu giá. Tiền đặt trước có thể nộp bằng tiền mặt hoặc bằng bảo lãnh dự đấu giá theo phương thức như sau:
 + Trường hợp nộp bằng tiền mặt, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc tổ chức đấu giá chuyên nghiệp;
 + Trường hợp nộp bằng bảo lãnh dự đấu giá, tổ chức, cá nhân đề nghị tham gia đấu giá phải nộp bảo lãnh dự đấu giá cho Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.
- Bước 4. Tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản:
 + Phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản chỉ được tiến hành khi có ít nhất 02 tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá;
 + Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc người điều hành phiên đấu giá tiến hành điều hành phiên đấu giá theo quy định.
- Bước 5. Trình, phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Sau khi kết thúc phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xet và phê duyệt kết quả trúng đấu giá.
- Bước 6. Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá và trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh.
 2.Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 01 - đơn tham gia dau gia khoang san.docx); số lượng 04 (01: Bản chính; 03 bản sao)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - Văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong khai thác và chế biến khoáng sản (Mẫu số 02 - ho so gioi thieu dau gia khoang san.docx); số lượng 04 (01: Bản chính; 03 bản sao);
 - Giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động tài chính(Mẫu số 03- ban cam ket thuc hien du an khoang san.docx); số lượng 04 (01: Bản chính; 03 bản sao);
3. Thời hạn giải quyết:Tùy theo giai đoạn xử lý hồ sơ
4. Đối tượng thực hiện:
          Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã
5. Cơ quan thực hiện:
          Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
6. Cơ quan phối hợp:
          Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp Huyện
7. Kết quả thực hiện:
          Văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá.
8.Phí, lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Mẫu số 01 - don tham gia dau gia khoang san (1).docx
Mẫu số 02 - ho so gioi thieu dau gia khoang san (1).docx
Mẫu số 03- ban cam ket thuc hien du an khoang san (1).docx
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  - Tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi đủ các yêu cầu sau:
     + Có văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được lập theo quy định;
     + Đáp ứng các quy định của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản hoặc khai thác khoáng sản;
     + Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định trong hồ sơ mời đấu giá.
 - Điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá:
     + Là tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá được Sở Tài nguyên và Môi trường xét chọn;
     + Đã nộp phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo quy định; + Trường hợp khi có sự thay đổi về tư cách pháp nhân, tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá phải nộp bổ sung văn bản liên quan cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi tiến hành phiên đấu giá;
     + Tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá và trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng từ chối không nhận kết quả trúng đấu giá mà chưa được Hội đồng đấu giá chấp thuận thì không được tham gia bất kỳ phiên đấu giá nào trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá đó.
- Đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại Điều 9 Nghị định 22/2012/NĐ-CP, cụ thể là:
     + Chủ tịch, thành viên Hội đồng đấu giá; cán bộ công chức được giao tiếp nhận, chuẩn bị hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người nêu trên.
     + Những đối tượng bị cấm khác theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.
 11. Căn cứ pháp lý:
- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ban hành ngày 17/11/2010;
- Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016;             
- Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ban hành ngày 25/11/2015;
- Nghị định 22/2012/NĐ-CP ban hành ngày 26/3/2012;
- Thông tư liên tịch 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ban hành ngày 09/9/2014;
- Nghị định 158/2016/NĐ-CP ban hành ngày 29/11/2016;
- Thông tư 16/2014/TT-BTNMTban hành ngày 01/6/2014;
- Thông tư 48/2017/TT-BTC ban hành ngày 15/5/2017.Các tệp biểu mẫu đính kèm