Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản
Lĩnh vực : Lĩnh vực Khoáng sản
Nội dung :
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản nộp hồ sơ đề nghị cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công (Trung tâm PVHCC).
 - Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp:
   + Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành các bước tiếp theo quy định.
   + Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
   + Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.
- Bước 3. Thẩm định hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đăng ký và kiểm tra thực địa (nếu cần); gửi văn bản xin ý kiến đến các cơ quan có liên quan (nếu cần); hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến việc đăng ký khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản.
- Bước 4. Trình hồ sơ: Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường lập Tờ trình, trình hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản.
- Bước 5. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận kết quả (Thông báo) và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
2. Hình thức nộp: Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
3. Thời hạn giải quyết: Tùy theo giai đoạn xử lý hồ sơ
          +Giai đoạn 1: Thời hạn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ là 5 ngày làm việc (Không tính thời gian giải quyết thủ tục hành chính).
          +Giai đoạn 2: Thời hạn thẩm định, giải quyết hồ sơ là 3ngày làm việc;
          +Giai đoạn 3: Thời hạn thẩm định lại hồ sơ sau khi hồ sơ được bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu là 6,5ngày làm việc.
          +Giai đoạn 4: Thời hạn trả kết quả là 1/2 ngày làm việc.
4. Phí, lệ phí: Không có thông tin
5. Thành phần, số lượng hồ sơ:
-Thành phần:  Kế hoạch khảo sát, lấy mẫu để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản (Mẫu số 46 Thông tư số 45.2016.TT-BTNMT.docx);
- Số lượng: 03 (bộ) và Dữ liệu ghi trên đĩa CD (01 bộ)
6. Đối tượng thực hiện:
          Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã
7. Cơ quan thực hiện:
          Sở Tài nguyên và Môi trường
8. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 46 Thông tư số 45.2016.TT-BTNMT
10. Kết quả thực hiện:
          Thông báo chấp thuận kế hoạch khảo sát, lấy mấu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản
11. Yêu cầu, điều kiện: Không
12. Căn cứ pháp lý:
          - Luật 60/2010/QH12 ban hành ngày 17-11-2010
          - Nghị định 158/2016/NĐ-CP ban hành ngày 29-11-2016
          - Thông tư 45/2016/TT-BTNMT ban hành ngày 45/2016/TT-BTNMT


Các tệp biểu mẫu đính kèm
Mẫu số 46 Thông tư số 45.2016.TT-BTNMT.docx