Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; Cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư công trình
Lĩnh vực : Lĩnh vực Khoáng sản
Nội dung :


1. Trình tự thực hiện:
          Bước 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản, cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trìnhnộp hồ sơ đề nghị cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tại Trung tâm phục vụ hành chính công (Trung tâm PVHCC)      
          Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.Trường hợp:
          + Văn bản, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường thì tiến hành các bước tiếp theo quy định..
          + Hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần. Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.
          Bước 3. Thẩm định hồ sơ:
          + Sở Tài nguyên và Môi trườngcó trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác khoáng sản và kiểm tra thực địa;
           + Gửi văn bản xin ý kiến đến các cơ quan có liên quan về việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản;
          + Hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến việc khai thác khoáng sản và xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
          Bước 4. Trình hồ sơ đề nghị cấp phép: Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh và trình hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cấp, điều chỉnh hoặc không cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản (hoặc xử lý theo Ủy ban nhân dân tỉnh).
          Bước 5. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.         
2. Hình thức nộp: Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành  chính công tỉnh.
3. Thời hạn giải quyết: Tùy theo giai đoạn xử lý hồ sơ
4. Phí, lệ phí:(Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản áp dụng theo quy định tại Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, cụ thể:

TT

Nhóm Giấy phép khai thác khoáng sản

Mức thu
(đồng/giấy phép)

1

Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng suối

 

a

Có công suất khai thác dưới 5.000 m3/năm

1.000.000

b

Có công suất khai thác từ 5.000 m3 đến 10.000 m3/năm

10.000.000

c

Có công suất khai thác trên 10.000 m3/năm

15.000.000

2

Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

a

Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác dưới 100.000 m3/năm

15.000.000

b

Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác dưới 100.000 m3/năm hoặc loại hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác từ 100.000 m3/năm trở lên, than bùn trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại mục 1 của Biểu mức thu này

20.000.000

c

Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác từ 100.000 m3/năm trở lên, trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại mục 1 của Biểu mức thu này

30.000.000

3

Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá ốp lát và nước khoáng

40.000.000

4

Giấy phép khai thác các loại khoáng sản lộ thiên trừ các loại khoáng sản đã quy định tại điểm 1, 2, 3, 6, 7 của Biểu mức thu này

 

a

Không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

40.000.000

b

Có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

50.000.000

5

Giấy phép khai thác các loại khoáng sản trong hầm lò trừ các loại khoáng sản đã quy định tại điểm 2, 3, 6 của Biểu mức thu này

60.000.000

6

Giấy phép khai thác khoáng sản quý hiếm

80.000.000

7

Giấy phép khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại

100.000.000

      

    5. Thành phần hồ sơ:
          a, Đối với hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản
          - Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 07. Đơn đề nghị cấp phép ktks.docx)
          - Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (theo mẫu phụ lục số 2 , mẫu số 24 của Giấy phép khai thác khoáng sản - Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016);
          - Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
          - Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt (bản chính);
          - Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
          - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu)
          - Quyết định chủ trương đầu tư (đối với trường hợp nhà đầu tư trong nước), Giấy đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
          - Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì phải có văn bản xác nhận trúng đấu giá (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
          - Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định tại Điều 9 Nghị định 158/2016/NĐ-CP (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
- Trường hợp đề nghị khai thác quặng phóng xạ, kèm theo hồ sơ còn có văn bản thẩm định an toàn của Cục an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
          - Số lượng: 03 bộ
          - Đĩa 01 CD ghi dữ liệu về hồ sơ đề nghị cấp giấy khai thác khoáng sản.
          b, Đối với hồ sơ khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình
          - Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 12 Đơn đề nghị cấp phép khai thác ở nơi có ctxd (1).docx)
          - Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản trên đó thể hiện phạm vi, diện tích xây dựng dự án công trình (Mẫu số 26 PL 2 bản đồ khu vực khai thác.docx)
          - Phương án khai thác khoáng sản trong diện tích dự án kèm theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt
          - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
          - Văn bản quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (nếu có) (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);
          - Quyết định phê duyệt dự án xây dựng công trình của cơ quan có thẩm quyền
          - Bản đồ quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản nằm trong diện tích xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)
          - Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
          - Số lượng: 03 bộ
          - Đĩa 01 CD ghi dữ liệu về hồ sơ đề nghị đề nghị khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình.
          c, Đối với hồ sơ điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản
          - Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Quyết định điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác khoáng sản khoáng sản (Mẫu số 11. Đơn đề nghị điểu chỉnh giấy phép.docx)
          - Dự án đầu tư điều chỉnh theo trữ lượng mới được phê duyệt hoặc theo công suất điều chỉnh, thay đổi phương pháp khai thác, công nghệ khai thác kèm theo quyết định phê duyệt
          - Báo cáo tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
          - Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản, nghĩa vụ đã thực hiện tính đến thời điểm đề nghị điều chỉnh nội dung Quyết định điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác khoáng sản khoáng sản và các văn bản phê duyệt, cho phép điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (Mẫu số 43 báo cáo hoat động.docx)
          - Thuyết minh báo cáo, các bản vẽ kèm theo và quyết định phê duyệt kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);
          - Các văn bản, tài liệu liên quan đến thay đổi tên gọi, cơ cấu tổ chức trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 55 Nghị định 158/2016/NĐ-CP (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);
          - Số lượng: 03 bộ
          - Đĩa 01 CD ghi dữ liệu về hồ sơ đề nghị điều chỉnh Quyết định điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác khoáng sản khoáng sản.
6. Đối tượng thực hiện:
          Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã
7. Cơ quan thực hiện:
          Sở Tài nguyên và Môi trường
8. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh (ủy quyền cho Sở Tài nguyên và môi trường).
9. Kết quả thực hiện:
          Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc văn bản trả lại hồ sơ.
10. Yêu cầu, điều kiện:
          - Đối với hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản:
          + Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước; Quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng cả nước và quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản khác cả nước. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;
           + Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
          + Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.
           - Đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản:không.
           - Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình:Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
11. Căn cứ pháp lý:
          - Luật 60/2010/QH12 ban hành ngày 17-11-2010
          - Nghị định 158/2016/NĐ-CP ban hành ngày 29-11-2016
          - Thông tư 45/2016/TT-BTNMT ban hành ngày 45/2016/TT-BTNMT
          - Thông tư liên tịch 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ban hành ngày 09-09-2014
          - Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29-05-2015;
          - Thông tư 191/2016/TT-BTC ban hành ngày 08-11-2016
         
         
 
 

Các tệp biểu mẫu đính kèm
Mẫu số 07. Đơn đề nghị cấp phép ktks.docx
Mẫu số 24 PL2 Bản đồ khu vực ktks.docx
Mẫu số 12 Đơn đề nghị cấp phép khai thác ở nơi có ctxd (1).docx
Mẫu số 26 PL 2 bản đồ khu vực khai thác.docx
Mẫu số 11. Đơn đề nghị điểu chỉnh giấy phép.docx
Mẫu số 43 báo cáo hoat động.docx