Thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Lĩnh vực : Lĩnh vực Khí tượng thủy văn
Nội dung :
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2:
+
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa- Sở Tài nguyên và Môi trường
+ Bộ phận 1 cửa xem xét tính đầy đủ của hồ sơ.
- Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
- Nếu hồ sơ đầy đủ: Viết phiếu tiếp nhận hẹn ngày trả hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở ký phiếu giao việc chuyển hồ sơ cho phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu.
Bước 3: Phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu xem xét hồ sơ:
+ Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không đủ điều kiện thẩm định làm văn bản trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do, chuyển hồ sơ cho Bộ phận một cửa để trả cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện thẩm định: Tổ chức thẩm định theo quy định trình UBND tỉnh cấp giấy phép.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
3. Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn giấy phép theo mẫu số 2 Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP;
- Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn kể từ khi được cấp giấy phép hoặc được sửa đổi, bổ sung giấy phép theo mẫu số 3 Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP;
- Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đã được cấp.
4. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
5. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.
7. Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường
8. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
9. Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn hoặc văn bản từ chối cấp phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức, cá nhân.
10. Lệ phí: Không.
11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo mẫu số 2 Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP;
- Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo mẫu số 3 Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP;
12. Yêu cầu, điều kiện:
- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức
+ Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự. 
+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.
+ Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân
+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.
+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
+ Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự. 
+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.
+ Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
+ Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
+ Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp. 
- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.
+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
+ Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
+ Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp. 
13. Căn cứ pháp lý:
- Luật khí tượng thủy văn 2015.
- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn.


Các tệp biểu mẫu đính kèm