Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí khung cửa nhôm kính, kết cấu thép và nhà bạt không gian"
8/29/2023

1. Thông tin chung về dự án:

Tỉnh Nam Định là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng có nguồn lao động trẻ, dồi dào. Hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, kết hợp đường sắt, đường thủy tạo thành mạng lưới giao thông vận tải liên hoàn, đủ điều kiện tổ chức vận tải đa phương thức tới mọi vùng miền trong nước. Hiện nay tỉnh Nam Định đang thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp trong và ngoài nước với nhiều loại hình kinh tế sản xuất, kinh doanh dịch vụ mang lại hiệu quả cao.

Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại Thành Công được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký công ty trách nhiêm hữu hạn hai thành viên trở lên với mã số: 0601166955 lần đầu ngày 3/12/2018 và thay đổi đăng ký lần thứ 3 ngày 1/2/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp. Trước nhu cầu phát triển, Công ty đầu tư dự án Xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí khung cửa nhôm kính, kết cấu thép và nhà bạt không gian tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản.

Ngày 1/6/2023, UBND tỉnh Nam Định đã ra Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 1/6/2023 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Xây dựng  nhà máy sản xuất cơ khí khung cửa nhôm kính, kết cấu thép và nhà bạt không gian tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản với diện tích khoảng 4,8ha. Theo đó, quy mô của dự án sản xuất phụ kiện kim loại cho dây an toàn, thanh dây, guốc trèo cột điện: 100 tấn/năm. Sản xuất tủ sắt, hộp dụng cụ:300 tấn/năm; sản xuất cửa nhôm kính, kết cấu kim loại: 200 tấn/năm. Sản xuất nhà bạt cố định, nhà bạt dã chiến, nhà bạt không gian: 150 tấn/năm với số lượng lao động 300 người. Dự án không có hoạt động mạ, sơn phủ kim loại.

Vị trí thực hiện dự án đã được UBND tỉnh Nam Định chấp thuận cho Công ty TNHH  sản xuất và phát triển thương mại Thành Công nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân tại xã Liên Bảo để thực hiện dự án tại Văn bản số 942/UBND-VP3 ngày 16/12/2021. Dự án đã được UBND huyện Vụ Bản cấp Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng dự án Xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí khung cửa nhôm kính, kết cấu thép và nhà bạt không gian tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản tổng diện tích khu đất quy hoạch là 47.304,7m2. Trong đó diện tích đất trồng lúa nước 02 vụ là 1.158,1m2, diện tích đất trồng lúa 1 vụ là 42.694,2m2 diện tích đất kênh mương mặt nước là 839m2, diện tích đất giao thông là 2.613,4m2. Dự án  nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của 126 hộ gia đình, cá nhân.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án sẽ phát sinh các tác động đến môi trường trong vùng bao gồm môi trường tự nhiên (môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất) và môi trường xã hội. Như vậy việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhằm phân tích các tác động sẽ diễn ra trong quá trình chuẩn bị dự án, quá trình dự án đi vào hoạt động cũng như khi dự án ngừng hoạt động và đề ra các biện pháp giảm thiểu các tác động đó.

Căn cứ theo Điểm b Khoản 1 Điều 30; Khoản 3 Điều 35 Luật bảo vệ môi trường năm 2020; Điểm đ Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 01 năm 2022 và mục số 6 Phụ lục IV phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường: Dự án có diện tích chuyển mục đích, sử dụng đất trồng lúa nước 02 vụ là 1.158,1m2 thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai. Vậy Dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và UBND tỉnh Nam Định phê duyệt kết quả thẩm định.

2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư:

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Dự án Xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí khung cửa nhôm kính, kết cấu thép và nhà bạt không gian  là dự án đầu tư mới và phù hợp với các quy hoạch sau:

- Quyết định số 2341/QĐ-TTg  ngày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định;

- Quyết định số 6187/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện Vụ Bản về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản đến năm 2023.

4. Thông tin về Đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM.

Giám đốc:  Nguyễn Thành Trung

Địa chỉ: số 192, đường Cù Chính Lan, Thành phố Nam Định.

Điện thoại: 0228.3645718.

5. Thông tin về dự án:

            - Tên dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí khung cửa nhôm kính, kết cấu thép và nhà bạt không gian.  

            - Địa điểm thực hiện dự án: xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

            - Chủ dự án: Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại Thành Công

- Ngày lấy ý kiến: 29/08/2023 (Việc tham vấn được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, bắt đầu từ ngày 29/08/2023 đến hết ngày 12/09/2023)

- Ngày hết hạn tham vấn: 12/09/2023

 

 

Các tệp văn bản đính kèm
Tải về