Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Xây dựng 10 phòng học 01 phòng chức năng và mở rộng khuôn viên trường Tiểu học thị trấn Lâm, huyện Ý Yên "
9/19/2023

1. Thông tin chung về Dự án

Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định có diện tích tự nhiên 241,23 km2, dân số (theo thống kê năm 2013) là 228100 người. Địa giới hành chính gồm 1 thị trấn và 31 xã; Ý Yên nằm giữa hai trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Nam Định và Ninh Bình; Huyện có tuyến đường cao tốc, quốc lộ 10, đường sắt xuyên Việt đi qua… Ý Yên hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để thông thương và thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Thị trấn Lâm là thị trấn duy nhất của huyện Ý Yên, thị trấn có diện tích 6,86 km², dân số năm 2019 là 14.461 người, mật độ dân số đạt 2.108 người/km². Thị trấn nằm ở giao điểm của 2 tuyến quốc lộ 38B và quốc lộ 37C. Là địa bàn trung tâm huyện nên tập trung nhiều trường học, cấp học, gồm 1 trường THPT, 2 trường THCS, 2 trường tiểu học, 1 trường mầm non.

Trường tiểu học thị trấn Lâm đã được đầu tư xây dựng từ lâu, hiện tại cơ sở vật chất nhà trường cũng đã được đầu tư tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, hiện nay số lượng các cháu học sinh tiểu học đến trường tăng lên, do đó dẫn đến số lượng phòng học hiện có đã bị quá tải, không đảm bảo cho nhu cầu dạy và học của thầy trò.

Để đáp ứng nhu cầu từng bước tiến tới tiêu chuẩn hóa trường lớp, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của thầy trò nhà trường, việc đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng 10 phòng học, 01 phòng chức năng và mở rộng khuôn viên trường tiểu học thị trấn Lâm là rất cần thiết. Chính vì vậy, ngày 15/01/2020 Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng 7 phòng học, 05 phòng chức năng, các hạng mục phụ trợ và mở rộng khuôn viên trường Tiểu học thị trấn Lâm, huyện Ý Yên.

Tuy nhiên, do quá trình thực hiện các thu tục thu hồi đất kéo dài thời gian ảnh hưởng đến các thủ tục tiếp theo của dự án; một số hạng mục công trình đã được đầu tư xây dựng phục vụ GPMB công trình Cải tạo, nâng cấp đường trục trung tâm thị trấn Lâm, huyện Ý Yên (Đoạn từ QL38B đến hết trường tiểu học) đã được phê duyệt; điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu công năng sử dụng thực tế của công trình, phù hợp với quy hoạch mặt bằng xây dựng đã được phê duyệt. Do đó, ngày 13/4/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên đã ban hành Quyết định số 2231A/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng 7 phòng học, 05 phòng chức năng, các hạng mục phụ trợ và mở rộng khuôn viên trường Tiểu học thị trấn Lâm thành công trình: Xây dựng 10 phòng học 01 phòng chức năng và mở rộng khuôn viên trường Tiểu học thị trấn Lâm.

Ngày 27/7/2023, Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên đã ban hành Quyết định số 5864/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng 10 phòng học 01 phòng chức năng và mở rộng khuôn viên trường Tiểu học thị trấn Lâm. Lý do điều chỉnh: Bổ sung chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường do dự án phải thu hồi diện tích đất sản xuất nông nghiệp để chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 30, điểm đ khoản 4 Điều 28 của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và mục số 6 cột 3 phụ lục IV của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường. Ranh giới quy hoạch thực hiện dự án hiện có khoảng 4.440,1m2 là diện tích đất trồng lúa 02 vụ chuyển đổi mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định theo quy định của pháp luật về đất đai. Do đó Dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt.

2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: UBND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

3. Sự phù hợp của dự án đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan

Dự án được thực hiện dựa trên các cơ sở sau:

- Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện ý yên, tỉnh nam định;

- Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến năm 2030;

- Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng 7 phòng học, 05 phòng chức năng, các hạng mục phụ trợ và mở rộng khuôn viên trường Tiểu học thị trấn Lâm, huyện Ý Yên.

- Quyết định số 2231A/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng 7 phòng học, 05 phòng chức năng, các hạng mục phụ trợ và mở rộng khuôn viên trường Tiểu học thị trấn Lâm.

- Quyết định số 5864/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng 10 phòng học 01 phòng chức năng và mở rộng khuôn viên trường Tiểu học thị trấn Lâm.

Như vậy, dự án được thực hiện phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Nam Định cũng như của huyện Ý Yên và của Thị trấn Lâm, để nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn huyện thị trấn Lâm cũng như chất lượng giáo dục của tỉnh nhà.

4. Thông tin về công trình

- Tên công trình: xây dựng 10 phòng học, 01 phòng chức năng và mở rộng khuôn viên trường tiểu học thị trấn Lâm.

- Địa điểm thực hiện: đường 57, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

- Chủ đầu tư: UBND thị trấn Lâm.

- Người đại diện: Ông Dương Doãn Nhưỡng; Chức vụ: Chủ tịch UBND thị trấn Lâm.

- Ngày lấy ý kiến: 19/09/2023 (Việc tham vấn được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, bắt đầu từ ngày 19/09/2023 đến hết ngày 03/10/2023)

- Ngày hết hạn tham vấn: 03/10/2023

 

 

Các tệp văn bản đính kèm
Tải về