Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại lô số 23 khu vực ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định"
9/15/2023

1. Thông tin chung về dự án

Nam Định là một tỉnh trung tâm của Nam đồng bằng Sông Hồng có vị trí chiến lược quan trọng. Phần lớn diện tích đất tự nhiên thuộc tỉnh Nam Định là đồng bằng, có những lợi thế rất quan trọng về vị trí địa lý, hệ thống giao thông và nền kinh tế đang trên đà phát triển. Một trong những thế mạnh của Nam Định là nguồn nhân lực và tài nguyên đất đai, trong đó có nguồn tài nguyên cát biển làm vật liệu san lấp và vật liệu xây dựng thông thường rất phong phú được phân bố rộng rãi dọc ven biển các huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng và khu vực các cửa sông thuộc tuyến sông chính của tỉnh như: sông Hồng, sông Ninh Cơ, sông Đáy. Nguồn tài nguyên này đã được điều tra khảo sát, đánh giá đầy đủ về trữ lượng và chất lượng trong Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc bổ sung quy hoạch khai thác cát trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020.

Để đáp ứng nhu cầu cát làm vật liệu san lấp cho các công trình trọng điểm, UBND tỉnh đã tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Thương mại 126 đã tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Lô số 23 khu vực ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Công ty đã trúng đấu giá và được UBND tỉnh công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 06/01/2021. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định cấp phép thăm dò tại Quyết định số 3081/QĐ-STNMT ngày 25/10/2021, phê duyệt trữ lượng tại quyết định số 159/QĐ-STNMT ngày 12/4/2023. Khu vực lập dự án nằm trên vùng biển ven bờ huyện Giao Thủy có diện tích khoảng 100 ha, trữ lượng mỏ khoảng 2.016.728 m3, trữ lượng được phép đưa vào thiết kế khai thác khoảng 2.016.728 m3, trữ lượng khai thác được khoảng 1.815.055 m3, công suất khai thác khoảng 186.000 m3/năm (riêng năm đầu khai thác với công suất khoảng 141.005 m3/năm do mất thời gian xây dựng cơ bản mỏ).

Dự án có sử dụng khu vực biển trong vùng biển 3 hải lý thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của UBND tỉnh và khai thác khoáng sản làm thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh. Căn cứ luật Bảo vệ môi trường năm 2020, căn cứ mục 8 và mục 9 phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì dự án “Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại lô số 23 khu vực ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định” thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Công ty Cổ phần đầy tư xây dựng và Thương mại 126 đã chủ trì lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án với sự tư vấn của Trung tâm Ứng dụng phát triển công nghệ môi trường để trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định tổ chức thẩm định và UBND tỉnh Nam Định phê duyệt kết quả thẩm định.

2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư

Công ty Cổ phần đầy tư xây dựng và Thương mại 126 là đơn vị phê duyệt dự án “Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại lô số 23 khu vực ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định”.

3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan

          Dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch vật liệu xây dựng, quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch về đa dạng sinh học và các quy hoạch có liên quan của tỉnh, huyện cụ thể qua các văn bản sau:

Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông tỉnh Nam Định đến năm 2035.

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch bổ sung khai thác cát sông, khu vực cửa sông, khu vực ven biển huyện Giao Thủy, huyện Giao Thủy, làm vật liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020;

Quyết định số 2579/QĐ-UBND, ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc đính chính quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch khai thác cát trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020;

Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể: Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp huyện có lợi thế: chế biến nông thủy sản, dệt may, da giày, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng.

Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Giao Thủy đến năm 2020, định hướng năm 2030.

Như vậy, dự án được thực hiện phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Nam Định cũng như của huyện Giao Thủy.

4. Thông tin về Đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM:

Tên đơn vị:  Trung tâm ứng dụng phát triển công nghệ môi trường

Địa chỉ: Số 1A Trần Tế Xương – phường Vị Hoàng – TP. Nam Định

Điện thoại: (0228) 3631929

Quyền Giám đốc:  Ông. Nguyễn Hữu Tần

Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM:

I.

Chủ dự án

Ký tên

1

Ông Nguyễn Mạnh Linh

Giám đốc Công ty

 

II.

Cơ quan tư vấn

 

1

Đặng Xuân Khu

Cử nhân Địa kỹ thuật – Địa Môi trường

Phụ trách: Tổng hợp hoàn thiện báo cáo

 

2

Dương Thị Thu Thủy

Kỹ sư Quản lý đất đai

Phụ trách: Nội dung phần mở đầu và chương I thông tin về dự án

 

3

Đoàn Thị Vân Anh

Cử nhân quản lý tài nguyên thiên nhiên

Phụ trách: Nội dung chương II Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và Hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án

 

4

Đỗ Văn Tuân

Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường

Phụ trách: Nội dung chương III báo cáo Đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi trường; Chương IV báo cáo. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học

 

5

Đoàn Thị Loan

Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên nước

Phụ trách: Nội dung chương V báo cáo. Chương trình quản lý và giám sát môi trường

 

6

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Kỹ sư công nghệ hóa

Phụ trách: Nội dung chương VI. Kết quả tham vấn và Kết luận, kiến nghị và cam kết

 

- Ngày lấy ý kiến: 15/09/2023 (Việc tham vấn được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, bắt đầu từ ngày 15/09/2023 đến hết ngày 29/09/2023)

- Ngày hết hạn tham vấn: 29/09/2023

 

 

 

Các tệp văn bản đính kèm
Tải về