Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng khu dân cư tập trung Vạn Diệp, xã Nam Phong, Thành phố Nam Định”
8/21/2023

I. Căn cứ thực hiện

- Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh Nam  Định về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Căn cứ Quyết định 2966/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 phường Cửa Nam, xã Nam Phong và xã Nam Vân, thanh phố Nam Định đến năm 2025;

- Căn cứ Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 17/9/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050;

- Căn cứ Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

- Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm giai đoạn (2021-2025) và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định;

- Căn cứ Thông báo số 348-TB/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy Nam Định thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Nam Định về chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu dân cư tập trung trên địa bàn thành phố Nam Định;

- Căn cứ Thông báo số 237/TB-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng dự án xây dựng khu dân cư tập trung Vạn Diệp, xã Nam Phong, thành phố Nam Định;

- Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 24/4/2023 của HĐND tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung Vạn Diệp, xã Nam Phong, thành phố Nam Định.

II. Sự cần thiết đầu tư

- Thành phố Nam Định là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nam Định. Trong những năm qua thành phố Nam Định tập trung phát triển không gian đô thị với nhiều khu dân cư, khu đô thị mới được đầu tư xây dựng; Hệ thống cơ sở hạ tầng trong khu vực nội thành được cải tạo, nâng cấp chỉnh trang góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển của thành phố trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội của Vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Phát triển Thành phố Nam Định theo mô hình đa cực, lấy sông Đào và đô thị trung tâm hiện hữu làm trung tâm mở rộng, kết nối theo hướng Tây Bắc và Đông Nam. Mục tiêu đến năm 2030, thành phố Nam Định là đô thị trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng; là trung tâm 1 số ngành công nghiệp, đào tạo, khoa học, y tế, thể thao, dịch vụ, du lịch cho vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Đến năm 2040, thành phố Nam Định là thành phố lớn, trung tâm công nghiệp, dịch vụ trong cả nước, là đô thị thông minh, thành phố đáng sống với bản sắc và các giá trị văn hóa, lịch sử được bảo tồn và phát huy.

   - Vì vậy, việc xây dựng khu dân cư tập trung Vạn Diệp, xã Nam Phong, Thành phố Nam Định là rất cần thiết đó là:

   + Giải quyết và đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân trong khu vực, cung cấp các dịch vụ thương mại, cho dân cư trong khu vực và các điểm dân cư lân cận.

  + Hình thành một khu dân cư có cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết nối với các khu dân cư hiện hữu đã có tạo nên không gian đô thị mới cho thị Thành phố Nam Định.

 + Khu dân cư tập trung Vạn Diệp, xã Nam Phong, Thành phố Nam Định có vị trí thuận lợi nằm trong định hướng phát triển thành phố. Khu vực dự kiến xây dựng khu dân cư tập trung hiện tại chủ yếu là khu vực ruộng lúa, đất trồng màu nên việc xây dựng rất thuận lợi.

+ Xây dựng khu cư tập trung Vạn Diệp, xã Nam Phong, Thành phố Nam Định là phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

III. Nội dung dự án đầu tư

1.1.Thông tin chung về dự án

1.1.1. Tên dự án:

Khu dân cư tập trung Vạn Diệp, xã Nam Phong, Tp Nam Định

1.1.2. Chủ dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định

Người đại diện: Ông Phạm Duy Hưng; Chức vụ: Chủ tịch UBND thành phố Nam Định.

Đại diện đơn vị quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Nam Định.

- Người đại diện theo pháp luật của Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Nam Định.

Ông Trịnh Đức Huân; Chức vụ: Giám đốc Ban quản lý dự án.

Địa chỉ liên hệ của chủ dự án: Uỷ ban nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Địa điểm thực hiện dự án: xã Nam Phong, thành phố Nam Định.

- Tổng mức đầu tư dự án: 240.000.000.000 đồng

- Tiến độ thực hiện dự án: từ năm 2022-2025

- Ngày lấy ý kiến: 21/08/2023 (Việc tham vấn được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, bắt đầu từ ngày 21/08/2023 đến hết ngày 04/09/2023)

- Ngày hết hạn tham vấn: 04/09/2023

 

Các tệp văn bản đính kèm
Tải về