Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng công trình Trạm biến áp 110kV Khu công nghiệp Rạng Đông 1 và đường dây 110kV nhánh rẽ Khu công nghiệp Rạng Đông 1”
8/23/2023

1. Thông tin chung về dự án:

 Tại các Quyết định số 2343/TTg-KTN ngày 24/11/2014 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Nam Định; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5737237616, về việc Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định chứng nhận lần đầu ngày 30/6/2015, chứng nhận thay đổi lần thứ năm ngày 17/11/2022. Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông; Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, tỉnh Nam Định, tỷ lệ 1/2.000. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Rạng Đông đã được chấp thuận thực hiện đầu tư dự án Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông với tổng diện tích 519,6ha. Dự án đã được khởi công xây dựng từ năm 2017; đến nay đã hoàn thành đường trục, hệ thống đường giao thông, cấp nước và san lấp mặt bằng đạt trên 60% tổng tiến độ dự án.

       Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đến nay đã có 03 doanh nghiệp đã đăng ký và 08 doanh nghiệp khác đang đàm phán hợp đồng đầu tư với diện tích sử dụng là 190,26 ha, nhu cầu sử dụng điện năng ước tính trong năm 2023 khoảng 204,8 triệu Kwh, ước tính đến năm 2030 là 310,2 triệu Kwh.

       Giai đoạn hiện tại, Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông, tỉnh Nam Định đã đi vào hoạt động với nhu cầu công suất khoảng 15 MVA và được cấp điện từ đường dây 22kV – trạm biến áp 110/35/22kV Nghĩa Lạc.

          Theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 có thể thấy, năm 2025 nhu cầu công suất tiêu thụ điện của Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông bằng 7,8% tổng nhu cầu công suất tiêu thụ điện toàn tỉnh Nam Định; năm 2030 bằng 6,2% tổng công suất nhu cầu toàn tỉnh.

          Nhằm đáp ứng kịp thời tốc độ phát triển khu vực, cấp điện đảm bảo, an toàn, liên tục cho khu công nghiệp, phụ tải trong khu vực huyện Nghĩa Hưng. Giảm tổn thất công suất, điện năng trên hệ thống lưới điện, đồng thời góp phần ổn định sản xuất, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định. Việc đầu tư dự án “Xây dựng công trình Trạm biến áp 110kV Khu công nghiệp Rạng Đông 1 và đường dây 110kV nhánh rẽ Khu công nghiệp Rạng Đông 1” là nhiệm vụ cần thiết được đầu tư trong gian đoạn hiện nay.

          Dự án “Xây dựng công trình Trạm biến áp 110kV Khu công nghiệp Rạng Đông 1 và đường dây 110kV nhánh rẽ Khu công nghiệp Rạng Đông 1” do Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông (gọi tắt là Công ty) là chủ đầu tư.    Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số 0601071816; đăng ký lần đầu ngày 21/7/2015, thay đổi lần thứ 9 ngày 11/11/2022.

          Ngày 05/05/2023, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành văn bản số 398/UBND-VP5 đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông lập thủ tục đầu tư dự án “Xây dựng công trình Trạm biến áp 110kV Khu công nghiệp Rạng Đông 1 và đường dây 110kV nhánh rẽ Khu công nghiệp Rạng Đông 1” tại các xã Nghĩa Thành, Nghĩa Lợi và thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng với tổng nhu cầu sử dụng đất vĩnh viễn khoảng 9.821 m2; gồm:

          - 5.700 m2 để xây dựng mới 01 Trạm biến áp 110 kV Khu công nghiệp Rạng Đông 1 công suất 2x63 MVA tại lô HT1 thuộc Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông. Vị trí xây dựng Trạm biến áp 110kV KCN Rạng Đông 1 đã được UBND tỉnh Nam Định chấp thuận tại Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 10/07/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng KCN dệt may Rạng Đông, tỉnh Nam Định, tỷ lệ 1/2000.

          - Khoảng 4.121 m2 để xây dựng đường dây 110 kV nhánh rẽ KCN Rạng Đông 1 đi qua địa bàn các xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Thành và thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng. Trong 4.121 m2 đất chiếm vĩnh viễn có 3.481m2 là đất trồng lúa 02 vụ thu hồi của 15 hộ dân, còn lại là đất quy hoạch hạ tầng của khu công nghiệp và diện tích đất hành lang kênh mương.

          Tổng mức đầu tư dự án là 201.567.000.000 đồng, từ nguồn vốn chủ sở hữu và vốn huy động từ các cổ đông, thành viên và chủ thể khác. Thời gian dự kiến thực hiện dự án từ Quý III/2023 – Quý II/2024.

          Trong quá trình triển khai thực hiện dự án sẽ phát sinh các tác động đến môi trường trong vùng bao gồm môi trường tự nhiên (môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất) và môi trường xã hội. Như vậy việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhằm phân tích các tác động sẽ diễn ra trong quá trình chuẩn bị dự án, quá trình dự án đi vào hoạt động cũng như khi dự án ngừng hoạt động và đề ra các biện pháp giảm thiểu các tác động đó.

          Căn cứ theo Điểm b Khoản 1 Điều 30; Khoản 3 Điều 35 Luật bảo vệ môi trường năm 2020; và mục số 6, cột 3 Phụ lục IV phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường: dự án có diện tích chuyển mục đích, sử dụng đất trồng lúa nước 02 vụ là khoảng 3.841 m2 thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai, do đó dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và UBND tỉnh Nam Định phê duyệt kết quả thẩm định.

2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư:

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan.

          Dự án “Xây dựng công trình Trạm biến áp 110kV Khu công nghiệp Rạng Đông 1 và đường dây 110kV nhánh rẽ Khu công nghiệp Rạng Đông 1” tại Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, xã Nghĩa Thành, Nghĩa Lợi và thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng là dự án đầu tư mới và phù hợp với các quy hoạch sau:

          - Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

          - Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông tỉnh Nam Định đến năm 2035;

          - Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, tỉnh Nam Định, tỷ lệ 1/2000;

          - Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030”;

          - Quyết định số 1603/QĐ-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến 2035 – Quy hoạch hệ thống điện 110kV ”.

          - Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, tỉnh Nam Định;

          - Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, tỉnh Nam Định, tỷ lệ 1/2000;

          - Văn bản số 1073/BCT-ĐL của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh quy mô công suất trạm biến áp 110kV KCN Rạng Đông 1 trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định

          - Công văn số 398/UBND -VP5 của UBND tỉnh Nam Định ngày 05/5/2023 về việc xây dựng công trình TBA 110kV KCN Rạng Đông 1 và đường dây 110kV nhánh rẽ KCN Rạng Đông 1, huyện Nghĩa Hưng.

          - Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

          - Văn bản số 549/UBND-VP5 ngày 12/6/2023 về việc Thống nhất phương án hướng tuyến đường dây 110kV thuộc dự án xây dựng công trình TBA 110kV Khu công nghiệp Rạng Đông 1 và đường dây 110kV nhánh rẽ Khu công nghiệp Rạng Đông 1 do Công ty cổ phần kỹ thuật điện BSH Việt Nam lập theo bản vẽ mặt bằng TMB 01 – DZRĐ1.

          - Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bản tỉnh Nam Định.

4. Thông tin về dự án:

- Tên dự án: “Xây dựng công trình Trạm biến áp 110kV Khu công nghiệp Rạng Đông 1 và đường dây 110kV nhánh rẽ Khu công nghiệp Rạng Đông 1”.

- Địa điểm thực hiện dự án: KCN dệt may Rạng Đông và thị trấn Rạng Đông, xã Nghĩa Lợi, xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam.

- Chủ dự án: Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông

- Ngày lấy ý kiến: 23/08/2023 (Việc tham vấn được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, bắt đầu từ ngày 23/08/2023 đến hết ngày 06/09/2023)

- Ngày hết hạn tham vấn: 06/09/2023

 

Các tệp văn bản đính kèm
Tải về
Tải về