Trích yếu và phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

01/10/2022

Đồng chí

PHẠM VĂN SƠN

 

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

Sinh ngày: 17 tháng 02 năm 1968

Quê quán: Xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan:  Số 1A Trần Tế Xương, Phường Vị Hoàng, Tp.Nam Định

Email: phamvanson.stn@namdinh.gov.vn

Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy chế làm việc của cơ quan và quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường về các mặt công tác của Sở.Phụ trách thực hiện thủ tục hành chính đối với cơ quan, tổ chức.Phụ trách theo dõi công tác tài nguyên và môi trường địa bàn Thành phố Nam Định;

Trực tiếp phụ trách đơn vị: Văn Phòng Sở;

Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở; Trưởng Ban biên tập Website của Sở;

Từ tháng/ năm

Đến tháng/ năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,...

9/1992

12/1992

Lao động hợp đồng tại Chi cục quản lý đất đai tỉnh Nam Hà

01/1993

12/1996

Tổ trưởng tổ đo đạc thuộc Sở Địa chính tỉnh Nam Hà

01/1997

01/2001

Phó phòng Kế hoạch- Kỹ thuật, Trung tâm Kỹ thuật công nghệ địa chính; Phó Bí thư Đoàn thanh niên cơ sở Sở địa chính tỉnh Nam Định

01/2001

7/2004

Trưởng phòng Kế hoạch- Kỹ thuật, Trung tâm Kỹ thuật công nghệ địa chính; Bí thư Chi bộ; Bí thư Đoàn thanh niên cơ sở Sở địa chính tỉnh Nam Định

8/2004

5/2005

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định.

6/2005

6/2013

Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở

7/2013

15/12/2015

Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ

15/12/2015

12/2017

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

01/2018

12/2018

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch công đoàn cơ sở

01/2019

5/2020

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn cơ sở

6/2020

07/10/2020

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn cơ sở

08/10/2020

07/12/2020

Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn cơ sở

08/12/2020

01/2021

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn cơ sở

02/2021

nay

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, Phó Bí thư Đảng ủy

 

Đồng chí

PHAN VĂN PHONG

 

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở, Bi thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

Sinh ngày: 22 tháng 5 năm 1962

Quê quán: Thị trấn Ngô Đồng- huyện Giao Thủy- tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan:  Số 1A Trần Tế Xương, Phường Vị Hoàng, Tp.Nam Định

Email: phanvanphong.stn@namdinh.gov.vn

Giúp Giám đốc sở theo dõi, chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác: Quản lý nhà nước về môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; công tác sự nghiệp môi trường, chất thải rắn, bảo tồn đa dạng sinh học.Là Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi  trường thuộc thẩm quyền của Sở; Phụ trách theo dõi công tác tài nguyên và môi trường địa bàn các huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy;

 Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Chi cục bảo vệ môi trường; Phòng Tài nguyên nước - Khoáng sản; Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên và môi trường; Trung tâm Ứng dụng phát triển công nghệ môi trường; Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể của tỉnh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về nhiệm vụ,công việc được phân công, ủy quyền;

Từ tháng/ năm

Đến tháng/ năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,...

5/1985

8/1993

Cán bộ phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban QLRĐ và ĐĐBĐ Hà Nam Ninh (sau là Chi cục Quản lý đất đai Nam Hà); Tổ trưởng tổ công đoàn, Bí thư chi đoàn Chi cục

9/1993

11/1993

Phụ trách Bộ phận Quản lý ruộng đất, phòng Nông nghiệp huyện Xuân Thủy

11/1993

11/1994

Trưởng quản lý đất đai huyện Xuân Thủy, Bí thư chi bộ cơ quan

11/1994

3/1997

Trưởng phòng địa chính huyện Xuân Thủy, Bí thư chi bộ cơ quan

4/1997

7/2004

Huyện ủy viên, Ủy viên UBND huyện, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng địa chính huyện Giao Thủy

 7/2004

9/2005

Trưởng phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản, KTTV, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

10/2005

5/2008

Trưởng phòng Môi trường, Bí thư Chi bộ, Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

6/2008

5/2013

Phó Giám đốc Sở, Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

6/2013

11/2018

Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Đại biểu HĐND tỉnh (2016-2021)

12/2018

11/2020

Quyền Giám đốc Sở, Bi thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, Ủy viên UBND tỉnh

12/2020

nay

Phó Giám đốc Sở, Bi thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

 

Đồng chí

BÙI CÔNG MẬU

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường  

Sinh ngày: 01 tháng 3 năm 1966

Quê quán: Xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan:  Số 1A Trần Tế Xương, Phường Vị Hoàng, Tp.Nam  Định

Email: buicongmau.stn@namdinh.gov.vn

Giúp Giám đốc sở theo dõi, chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác. Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính; công tác cấp giấy chứng nhận; công tác giải phóng mặt bằng các công trình hạ tầng, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc trách nhiệm của Sở,Ngành; Công tác thống kê, kiểm kê đất đai; đánh giá tài nguyên đất, đánh giá đất đai; công tác lập và hoàn chỉnh hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; theo dõi, đôn đốc, xử lý cấp GCN QSDĐ cho cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình cá nhân trong nước đang sử dụng đất. Công tác giá đất (xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; lập bản đồ giá đất); xác định giá đất cụ thể và giải quyết vướng mắc về giá đất trên địa bàn tỉnh;

Là Thủ trưởng Khối Văn phòng sở. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế đất, Văn phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ địa chính; Phụ trách theo dõi công tác tài nguyên và môi trường địa bàn các huyện: Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc;

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về nhiệm vụ, công việc được phân công, ủy quyền;

Từ tháng/ năm

Đến tháng/ năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,...

10/1990

10/1991

Lao động hợp đồng tại Chi cục quản lý đất đai tỉnh Hà Nam Ninh

10/1991

02/1996

Tổ trưởng tổ đo đạc thuộc Chi cục quản lý đất đai tỉnh Hà Nam Ninh, sau là Sở Địa chính tỉnh Nam Hà

02/1996

6/2001

Bí thư đoàn thanh niên cơ sở, nhân viên phòng Kỹ thuật Sở Địa chính tỉnh Nam Hà, sau là Sở Địa chính tỉnh Nam Định.

6/2001

3/2005

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng phòng Hành chính Tổ chức Sở Địa chính tỉnh Nam Định, sau là Sở Tài nguyên và Môi trường

3/2005

10/2008

Phó Bí thư Đảng bộ Sở, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Sở Tài nguyên và Môi trường

10/2008

3/2009

Phó Bí thư Đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Môi trường

3/2009

10/2009

Phó Bí thư Đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường

10/2009

6/2010

Phó Bí thư Đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Bảo vệ môi trường

6/2010

4/2013

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường

4/2013

01/2019

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

01/2019

nay

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Đồng chí

HOÀNG TRỌNG NGHĨA

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Sinh ngày: 10 tháng 11 năm 1977

Quê quán: Xã Nam Thắng – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan:  Số 1A Trần Tế Xương, Phường Vị Hoàng, Tp.Nam Định

Email: hoangtrongnghia.stn@namdinh.gov.vn

Giúp Giám đốc sở theo dõi, chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác: Công tác thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra về tài nguyên, môi  trường; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về tài nguyên và môi trường; xử lý vi phạm đất đai của doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất; công tác pháp chế;Quản lý tổng hợp và thống nhất về biển; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; Phụ trách địa bàn huyện: Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường;

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Thanh tra sở, Phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất đai, Phòng Biển, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Trung tâm thông tin, dữ liệu và phát triển quỹ đất. 

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về nhiệm vụ, công việc được phân công, ủy quyền;

Từ tháng/ năm

Đến tháng/ năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,...

12/1999

4/2000

Làm hợp đồng tại Phòng Địa chính thành phố Nam Định.

5/2000

3/2003

Cán bộ hợp đồng tại Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Nam Định

4/2003

5/2003

Chuyên viên Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Nam Định.

6/2003

10/2008

Chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

11/2008

2/2009

Phó trưởng Phòng Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

 3/2009

9/2009

Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở TN&MT tỉnh Nam Định.

10/2009

5/2011

Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở TN&MT tỉnh Nam Định.

6/2011

5/2014

Phó Chi cục trưởng, Kiêm Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Phát triển Công nghệ Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở TN&MT tỉnh Nam Định.

6/2014

4/2015

Bí thư chi bộ lâm thời, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Sở TN&MT tỉnh Nam Định.

5/2015

02/2017

Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ,  Chi cục trưởng Chi cục Biển, Sở TN&MT tỉnh Nam Định

3/2017

11/2019

Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Thường trực Văn phòng Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Sở TN&MT.

12-2019

05/2020

Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

6/2020

01/2021

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

02/2021

nay

Ủy viên Thường vụ Đảng bộ Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường