Trích yếu và phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

01/10/2022

Đồng chí

PHẠM VĂN SƠN

 

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

Sinh ngày: 17 tháng 02 năm 1968

Quê quán: Xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan:  Số 1A Trần Tế Xương, Phường Vị Hoàng, Tp.Nam Định

Email: phamvanson.stn@namdinh.gov.vn

Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy chế làm việc của cơ quan và quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường về các mặt công tác của Sở. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Tổ chức bộ máy, cán bộ; Thi đua, khen thưởng; quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên và môi trường; công tác kế hoạch của ngành (kể cả Kế hoạch thanh tra, kiểm tra); công tác tài chính của Sở; chủ trương đầu tư các dự án có liên quan đến tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi, chức trách của Sở.

- Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Chủ trương giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ký trình các văn bản tờ trình thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; các báo cáo do Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

- Công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính; phòng chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

- Phụ trách thực hiện thủ tục hành chính đối với cơ quan, tổ chức.-Trưởng Ban biên tập Website của Sở.

- Phụ trách theo dõi công tác tài nguyên và môi trường địa bàn Thành phố Nam Định.- Trực tiếp phụ trách đơn vị: Văn Phòng Sở.

Đồng chí

BÙI CÔNG MẬU

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường  

Sinh ngày: 01 tháng 3 năm 1966

Quê quán: Xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan:  Số 1A Trần Tế Xương, Phường Vị Hoàng, Tp.Nam  Định

Email: buicongmau.stn@namdinh.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác:

- Thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; thực hiện các thủ tục tiếp theo về chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất; kiểm tra, đôn đốc các Dự án đầu tư sau khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất, kiến nghị phương án xử lý đối với trường hợp chậm tiến độ; công tác phát triển quỹ đất; xử lý quỹ đất dôi dư; đấu giá quyền sử dụng đất.

- Công tác công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin của Sở. Đảm bảo hoạt động của trang thông tin điện tử của Sở.

-Công tác văn thư, lưu trữ.

- Quản lý tổng hợp và thống nhất về biển; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.- Là Thủ trưởng Khối Văn phòng sở. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quy hoạch - Kế hoạch đất đai, Trung tâm thông tin, dữ liệu và phát triển quỹ đất, Phòng Biển, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu.

- Phụ trách theo dõi công tác tài nguyên và môi trường địa bàn các huyện: Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường; Ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai trên địa bàn các huyện: Vụ Bản, Mỹ Lộc, Giao Thủy đến hết ngày 19/5/2023 (ngày 20/5/2023, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ có hiệu lực thi hành).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ, công việc được phân công, ủy quyền.

Đồng chí

ĐỖ TRUNG KIÊN

                           Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường  

Sinh ngày: 10/08/1975

Quê quán: Hải Phong, Hải Hậu, Nam Định

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan:  Số 1A Trần Tế Xương, Phường Vị Hoàng, Tp.Nam  Định

Email: dotrungkien.stn@namdinh.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác:

- Công tác thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra về tài nguyên, môi trường; công tác giải quyết  khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về tài nguyên và môi trường; xử lý vi phạm đất đai của doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất; công tác pháp chế.

- Theo dõi, đôn đốc, xử lý cấp GCN QSDĐ cho cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình cá  nhân trong nước đang sử dụng đất.

- Lĩnh vực đo đạc bản đồ và viễn thám; công tác giải phóng mặt bằng các công trình hạ tầng, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc trách nhiệm của Sở, Ngành; Công tác thống kê, kiểm kê đất đai; đánh giá tài nguyên đất, đánh giá đất đai; công tác lập và hoàn chỉnh hồ sơ địa chính (xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai).

- Công tác giá đất (xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; lập bản đồ giá đất); xác định giá đất cụ thể và giải quyết vướng mắc về giá đất trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Thanh tra; Phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế đất; Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ địa chính; Văn phòng Đăng ký đất đai.

- Phụ trách theo dõi công tác tài nguyên và môi trường địa bàn các huyện: Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng. Ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai trên địa bàn: Hải Hậu, Xuân Trường, Nam Trực đến hết ngày 19/5/2023 (ngày 20/5/2023, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ có hiệu lực thi hành).

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc ủy quyền của Giám đốcSở. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ, công việc được phân  công, ủy quyền.

Đồng chí

ĐỖ QUANG TRUNG 

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường  

Sinh ngày: 03/10/1979

Quê quán: xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan:  Số 1A Trần Tế Xương, Phường Vị Hoàng, Tp.Nam  Định

Email: doquangtrung.stn@namdinh.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; công tác sự nghiệp môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

- Là Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm

- Quản lý chất thải rắn.

- Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

- Công tác nghiên cứu khoa học; Hội đồng sáng kiến của Sở.

- Phụ trách theo dõi công tác tài nguyên và môi trường địa bàn các huyện: Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Chi cục Bảo vệ môi trường; Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản; Trung tâm Quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường; Trung tâm Ứng dụng phát triển công nghệ môi trường;

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể của tỉnh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ, công việc được phân công, ủy quyền.