Sở Tài nguyên và Môi trường công khai Kết luận Thanh tra..

.

Nguồn tin: Theo Thanh tra Sở.