Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về phòng chống thiên tai(15-22/5) năm 2019

"GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI BẮT ĐẦU TỪ CỘNG ĐỒNG"
Các khẩu hiệu tuyên truyền:

Tác giả bài viết: TT CNTT