SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY: 13/07/2020 ĐẾN NGÀY: 19/07/2020
THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ hai 13/07/2020
14:00 - 17:00 -HN giải pháp thực hiện một số nhiệm vụ trọng điểm về ứng dụng CNTT trong ngành TNMT Đ/c(Nguyễn Phùng Hoan)&LĐ VP,VP3 UBND tỉnh&Thủ trưởng các đơn vị: VP Sở; Ttra sở; Phòng QH-KH; Phòng ĐĐ&ĐKĐĐ; Phòng KH-TC; VP ĐKĐĐ; TT CNTT; TT Kỹ thuật và CNĐC, TT PTQĐ. HTT3-Sở TNMT
 
 TUẦN LỄ BIỂN HẢI ĐẢO VIỆT NAM "ĐỔI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM" - NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI "ĐỔI MÓI VÌ MỘT ĐẠI DƯƠNG BỀN VỮNG"!
Một số hình ảnh hoạt động

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO số 67/TB-UBND Về thời gian làm việc mùa hè năm 2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo thời gian làm việc mùa hè năm 2020 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, áp dụng từ ngày 16 tháng 4 năm 2020 như sau: - Buổi sáng: Từ 7h00' đến 11h30'; - Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'. Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được biết, tổ chức thực hiện./. TL. CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG  Trần Kha(Đã ký)