VĂN BẢN QPPL

08/2022/TT-BTNMT - V/v ban hành Thông tư quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

06/2022/TT-BTNMT - Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

07/2022/TT-BTNMT - Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

16/VBHN-BTNMT - Văn bản hợp nhất Nghị định số 18/2020/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

15/VBHN-BTNMT - Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định số 27/2019/NĐ-CP và Nghị định số 136/2021/NĐ-CP nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

72/TTDL&PTQĐ-HCTH&LT - Công văn 72/TTDL&PTQĐ-HCTH&LT V/v Đăng danh mục dữ liệu TNMT lên trang thông tin điện tử của Sở

23/2022/NĐ-CP - Nghị định số 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

11/VBHN-BTNMT - Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất

03/2022/TT-BTNMT - Thông tư 03/2022/TT-BTNMT ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

02/VBHN-BTNMT - Xác thực 02/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

34/BQLDA - Công văn 34/BQLDA v/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nam Trực, huyện Trực Ninh và huyện Vụ Bản

390/QĐ-STNMT - Quyết định 390/QĐ-STNMT v/v phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi gói thầu : Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nam Trực, huyện Trực Ninh và huyện Vụ Bản

384/QĐ-STNMT - Quyết định 384/QĐ-STNMT thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Công ty TNHH Toyota Giải Phóng - Chi nhánh Nam Định

385/QĐ-STNMT - Quyết định 385/QĐ-STNMT thành lập hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án "Nhà máy sản xuất chế tạo công nghệ C.Q.S" của Công ty cổ phần đúc chính xác C.Q.S May’s tại CCN Yên Dương, xã Yên Dương, huyện Ý Yên

69/TB-CNVPĐK - TB vv hủy bỏ một phần diện tích trong GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

627/UBND-VP8 - V/v triển khai thực hiện phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3

155/TTDL&PTQĐ-HCTH&LT - Công văn 155/TTDL&PTQĐ-HCTH&LT về việc đề nghị báo giá sản phẩm

375/QĐ-STNMT - Quyết định 375/QĐ-STNMT thành lập hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án "Nhà máy chế biến thực phẩm sạch" của Công ty TNHH DHSF North tại xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

2433/TB-STNMT - Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Tại cuộc họp giao ban tuần 4 tháng 7 năm 2022

4379/BTNMT-TNN - V/v gửi Báo cáo tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016-2021