VĂN BẢN QPPL

8/SY-VPUBND - Bản sao QĐ số 124/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2023 của Bộ TNMT v/v công bố DM văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TNMT năm 2022

152/QĐ-UBND - QĐ v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2022

4466/KH-STNMT - Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023

4465/KH-STNMT - Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023

01/QCPH-BTNMT-BCA - Phối hợp giữ Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý tài nguyên, môi trường

2441/QĐ-UBND - Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

20/2022/TT-BTNMT - Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất

18/2022/TT-BTNMT - Ban hành Thông tư quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

17/2022/TT-BTNMT - Thông tư Về việc ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải

16/2022/TT-BTNMT - Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

103/QĐ-STNMT - Quyết định 103/QĐ-STNMT thành lập hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án "Cơ sở làm việc Công an huyện Nam Trực thuộc Công an tỉnh Nam Định" tại thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực

102/QĐ-STNMT - Quyết định 102/QĐ-STNMT thành lập hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án "Đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO" của Công ty TNHH Nam Dược tại KCN Hòa Xá, thành phố Nam Định

104/QĐ-STNMT - Quyết định 104/QĐ-STNMT thành lập hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án "Xây dựng, cải tạo cơ sở làm việc Công an huyện Xuân Trường thuộc Công an tỉnh Nam Định" tại thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường

888/TB-STNMT - Thông báo Về việc ủy quyền quản lý, điều hành xử lý công việc của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian Giám đốc Sở đi công tác

92/QĐ-STNMT - Quyết định 92/QĐ-STNMT về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Xây dựng khu dân cư tập trung Đông Phong- Địch Lễ, xã Nam Phong và xã Nam Vân, thành phố Nam Định" của UBND thành phố Nam Định

93/QĐ-STNMT - Quyết định 93/QĐ-STNMT về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Xây dựng khu dân cư tập trung xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường" của UBND huyện Xuân Trường

841/TB-STNMT - Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tuần 2 tháng 3 năm 2023

48/BC-UBND - BC kết quả công tác thống kê đất đai năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/2023/TT-BTNMT - Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

7/2023/QĐ-UBND - QĐ Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định