VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

4115/TB-STNMT - TB Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại xã Giao Thanh, huyện Giao Thủy

4122/TB-STNMT - Thông báo công khai kết luận thanh tra vv thanh tra việc chấp hành pháp luật tại xã Giao Thịnh huyện Giao Thủy

3323/QĐ-BTNMT - QĐ Về việc đính chính Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Bảo vệ môi trường

4014/TB-STNMT - Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tuần 4 tháng 11 năm 2022

4036/KH-STNMT - Kê hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

3928/TB-STNMT - Thông báo 3928/TB-STNMT kết luận giao ban Tuần 3 tháng 11/2022

652/QĐ-STNMT - Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Công ty CP dệt may Sơn Nam tại xã Minh Tân, huyện Vụ Bản

652/QĐ-STNMT - Quyết định 652/QĐ-STNMT thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Công ty CP dệt may Sơn Nam tại xã Minh Tân, huyện Vụ Bản

148/KH-UBND - KH điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ tại Kế hoạch số 99/KH - UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025

648/QĐ-STNMT - QĐ V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất đồng thời cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chi nhánh Công ty vận tải ô tô số 4 tại phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định.