VĂN BẢN QPPL

16/VBHN-BTNMT - Văn bản hợp nhất Nghị định số 18/2020/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

15/VBHN-BTNMT - Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định số 27/2019/NĐ-CP và Nghị định số 136/2021/NĐ-CP nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

72/TTDL&PTQĐ-HCTH&LT - Công văn 72/TTDL&PTQĐ-HCTH&LT V/v Đăng danh mục dữ liệu TNMT lên trang thông tin điện tử của Sở

23/2022/NĐ-CP - Nghị định số 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

11/VBHN-BTNMT - Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất

03/2022/TT-BTNMT - Thông tư 03/2022/TT-BTNMT ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

02/VBHN-BTNMT - Xác thực 02/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính

03/VBHN-BTNMT - Xác thực 03/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về bản đồ địa chính

05/VBHN-BTNMT - Xác thực 05/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

04/VBHN-BTNMT - Xác thực 04/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất